Van Dijk Subsidieadvies

Van Dijk Subsidieadvies B.V. (VDS) adviseert en ondersteunt bij het aanvragen van subsidies, het administratief subsidiebeheer en de verantwoording. De subsidieadviseurs zijn actief op het snijvlak van de 4 O’s (overheid, onderwijs, onderzoek en ondernemers) en gespecialiseerd in de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt(issues). Gebruik wordt daarbij gemaakt van Europees, nationaal, lokaal en/of fiscaal (subsidie)instrumentarium.

Wij adviseren gemeenten, sectorfondsen en de onderwijssector. In de advisering staat altijd de visie en strategie van de opdrachtgever voorop en wordt tegelijkertijd zoveel als mogelijk aangesloten op gewenst (Europees) beleid en trends.