Klokkenluidersbeleid van

Green Harderwijk

Bij Green Harderwijk streven we naar een cultuur van integriteit, openheid en verantwoordelijkheid. We erkennen het belang van klokkenluiders bij het blootleggen van misstanden en het handhaven van ethische normen binnen onze organisatie. Dit klokkenluidersbeleid is bedoeld om een veilige en vertrouwelijke omgeving te bieden voor het melden van zorgen en misstanden, en om bescherming te bieden aan degenen die te goeder trouw melding maken van dergelijke kwesties.

1. Doel

Het doel van dit klokkenluidersbeleid is om een duidelijk kader te bieden voor het melden van zorgen en misstanden binnen Green Harderwijk, en om te zorgen voor een eerlijke en respectvolle behandeling van klokkenluiders.

2. Scope

Dit beleid is van toepassing op alle medewerkers, leidinggevenden, bestuurders, aannemers, consultants en andere derden die betrokken zijn bij de activiteiten van Green Offices Harderwijk.

3. Definitie van Klokkenluiden

Klokkenluiden verwijst naar het melden van vermoede misstanden, wangedrag, illegale activiteiten, financiële onregelmatigheden, of schendingen van wet- en regelgeving binnen Green Harderwijk.

4. Meldingsprocedure

  • Klokkenluiders worden aangemoedigd om hun zorgen of vermoedens van misstanden mondeling of schriftelijk te melden aan hun leidinggevende, de HR-afdeling, of een andere aangewezen vertrouwenspersoon binnen de organisatie.
  • Als een klokkenluider om welke reden dan ook geen melding wil maken bij zijn of haar directe leidinggevende, kan de melding worden gedaan bij een hoger geplaatste manager, de HR-afdeling, of een andere aangewezen vertrouwenspersoon.
  • Klokkenluiders kunnen er ook voor kiezen om een melding te doen via een speciaal daarvoor bestemd meldpunt, zoals een klokkenluidershotline of een externe vertrouwenspersoon.

5. Bescherming van Klokkenluiders

Green Offices Harderwijk zal de identiteit van klokkenluiders vertrouwelijk behandelen en zal geen represailles nemen tegen personen die te goeder trouw melding maken van vermoede misstanden. Klokkenluiders die onterecht worden behandeld als gevolg van hun melding hebben recht op bescherming en ondersteuning van de organisatie.

6. Onderzoek en Follow-up

Alle meldingen van vermoede misstanden zullen serieus worden genomen en zorgvuldig worden onderzocht door de daarvoor aangewezen functionarissen binnen Green Harderwijk. Indien nodig zullen passende corrigerende maatregelen worden genomen om de gemelde kwestie aan te pakken.

7. Vertrouwelijkheid

Alle meldingen van vermoede misstanden zullen vertrouwelijk worden behandeld, met inachtneming van de privacyrechten van alle betrokkenen. De identiteit van klokkenluiders zal alleen worden bekendgemaakt aan personen die betrokken zijn bij het onderzoek en de follow-up van de melding.

8. Communicatie en Bewustwording

Dit klokkenluidersbeleid zal worden gecommuniceerd aan alle medewerkers van Green Harderwijk en zal regelmatig worden herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het relevant blijft en voldoet aan de behoeften van de organisatie.